Agromehanizacija

Sadržaj garantnog lista
Za sve proizvode važi standardna dvadeset petomesecna  garancija uz uredno popunjen garantni list.
Garantni list sadrži sledće elemente:
Podaci o proizvodu:
Fabrički broj šasije
Godina proizvodnje

Podaci o Kupcu:
Ime i prezime
Adresa

Datum prodaje 
GARANTNA IZJAVA
Izjavljujemo:
a)Da će u garantnom roku proizvod besprekorno funkcionisati ako se budete pridržavali datih uputstva.
b)Da ćemo za proizvod u garatnom roku obezbediti servisno održavanje i sve potrebne rezervne delove.
c)Da ćemo u garantnom roku o svom trošku obezbediti otklanjanje kvarova i nepravilnosti u roku ne dužem od 30 dana.
Proizvod koji ne bi bio popravljen u pomenutom roku, biće na Vaš zahtev zamenjen novim.

Garancija važi od dana kupovine proizvoda,
što se dokazuje potvrđenim garantnim listom (pečat prodavnice,
datum prodaje, potpis i račun prodavca).
Garancija ne obuhvata: nedostatke (kvarove) usled nepravilne upotrebe i
rukovanja i delove koji je normalno troše upotrebom.
Garancija prestaje važiti ako se utvrdi da je predhodnu popravku obavilo neovlašćeno lice
odnosno ako su bili ugrađeni neoriginalni delovi.
Servisno održavanje vrši proizvođač:
S.Z.R. "TRAJKOVIĆ" Vinarce
GARANCIJA: 25 meseci